Vedtægter

1. Navn

Foreningens navn er Nyt Dansk Litteraturselskab (NDL).

2. Formål

Nyt Dansk Litteraturselskab har til formål at udgive materialer til bibliotekerne. NDL kan desuden tilbyde aktiviteter, der understøtter udgivelserne.

3. Medlemskab

3.1 Alle biblioteker kan være medlemmer.

3.2 Det årlige kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen.

3.3 Medlemmerne får tilbudt de materialer, NDL udgiver eller har medvirket ved udgivelsen af.

4. Bestyrelse

NDL er ledet af en bestyrelse på mindst 5 personer, der har eller har haft tilknytning til det danske biblioteksvæsen. Valg til bestyrelsen finder sted på den ordinære generalforsamling. Hvert be­styrelsesmedlem vælges for 3 år ad gangen. Mindst 1-2-2 bestyrelses­med­lem­mer er på valg hvert år.

4.1 Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand.

4.2 Bestyrelsens formand modtager honorar. Beløbet bliver fastsat årligt af bestyrelsen.

4.3 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der består af formanden, næst­for­manden og et bestyrelsesmedlem. Forretningsføreren kan deltage i for­ret­nings­udvalgets møder uden stemmeret.

4.4 Bestyrelsen afholder mindst 2 årlige møder. Formanden indkalder til be­sty­rel­sesmøder. Ligeledes kan forretningsføreren eller et bestyrelsesmedlem kræve bestyrelsesmøde afholdt.

 5. Forretningsførelse

Bestyrelsen ansætter en forretningsfører. Forretningsføreren har ansvaret for den daglige drift, kommunikation og koordinering.  Forretningsføreren deltager, uden stemmeret, i bestyrelsesmøderne og arbejder for videre­udvikling af foreningen efter bestyrelsens retningslinjer.

6. Tegningsret

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med forretningsføreren eller af det samlede forretningsudvalg.

7. Generalforsamling

7.1 Ordinær generalforsamling.

Den årlige, ordinære generalforsamling bliver varslet skriftligt til medlemmerne senest 3 uge før afholdelsen.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

Valg af dirigent

Beretning og arbejdsprogram

Regnskab

Budget

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.2 Alle beslutninger bliver afgjort ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed i forbindelse med personvalg afgøres valget ved lodtrækning.

Ved afstemning har hvert medlem 1 stemme.

Ændringer af NDLs vedtægter kan ske, når generalforsamlingen beslutter det, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, forretnings­udvalget, revisor eller en gruppe medlemmer repræsenterende mindst 10% af foreningens medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter fremsat begæring.

7.4 Formanden indkalder til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

8. Regnskab.

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen godkendt revisor, der enten er statsautoriseret eller er eller har været tilknyttet en institution for offentlig revision.

9. Beretning.

Bestyrelsen offentliggør årligt skriftlig beretning og regnskab.

10. Hæftelse

Nyt Dansk Litteraturselskabs formue hæfter for påtagne forpligtelser.

11. Ophævelse

Nyt Dansk Litteraturselskab kan kun ophæves ved vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, kun med forslag om ophævelse på dagsordenen.

11.1 Der kan stemmes ved fuldmagt til formanden. Ophævelsen er kun gyldig når 2/3 del af medlemmerne stemmer for.

11.2 Ved ophævelse træffer bestyrelsen beslutning om anvendelsen af foreningens midler. Midlerne skal tilgodese medlemmerne.

Disse vedtægter er vedtaget på Nyt Dansk Litteraturselskabs generalforsamling i Korsør d. 29. marts 2017.